Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştireceğim müşteri ile tarafsızlığımı tehlikeye düşürebilecek derecede yakın ilişki (akrabalık, arkadaşlık, ortaklık, daha önce çalışmış olmak vb.) içerisinde bulunmadığımı böyle bir ilişki söz konusu olduğunda derhal Runway Akademi’ye bildireceğimi,

Yönetim sistemleri, personel belgelendirme ve ürün uygunluğu değerlendirmelerinde görevlendirildiğim kuruluşta son 2 yıl içerisinde, medikal alanında son 3 yıl içerisinde görev almadığımı, danışmanlık, müşteriye özel eğitim ve iç denetim hizmeti vermediğimi veya bu hizmetleri veren bir kuruluşta çalışmadığımı böyle bir durum söz konusu olduğunda görevi kabul etmeyerek, derhal Runway Akademi’ye bildireceğimi,

Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini objektif kanıtlara dayandırarak, adil, tarafsız, bağımsız ve dürüst bir şekilde gerçekleştireceğimi, Runway Akademi’nin saygınlık ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağımı,

Hiç bir kişi ve kuruluş ile çıkar ilişkisi içinde olmayacağımı, hizmet verdiğim kişi/kuruluş veya temsilcisinden kendi lehime ya da bir başkası lehine çıkar sağlayıcı herhangi bir talepte bulunmayacağımı, böyle bir teklif gelmesi durumunda kesinlikle reddedeceğimi ve bunu derhal Runway Akademi’ye bildireceğimi, Runway Akademi ve müşterilerine ait her türlü bilgi ve belgenin gizliliğine önem vereceğimi, üçüncü taraflarla paylaşmayacağımı,

Gerçekleştireceğim uygunluk değerlendirme hizmetlerinden elde ettiğim her türlü bilgi ve belgenin uygunluk değerlendirme süresince gizlilik ve güvenliğini sağlayacağımı, uygunluk değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra saklamayacağımı ve dosyasında saklanmak üzere Runway Akademi’ye teslim edeceğimi,

Gerçekleştireceğim uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında tarafsızlık ve bağımsızlığımı etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımı, uygunluk değerlendirme faaliyetlerim kapsamında yer alan ürünlerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, ticari amaçlı satınalıcısı ve/veya kullanıcısı, sahibi, bakımcısı, danışmanı veya bunların hiçbirisinin yetkili temsilcisi olmadığımı, Uygunluk değerlendirmeye konu olan ürünler ile rekabet durumunda bulunan diğer ürünler (rakip marka ya da üretici gibi) ile doğrudan ilgili olmadığımı böyle bir durum söz konusu olduğunda görevi kabul etmeyerek, derhal Runway Akademi’ye bildireceğimi,

Sponsoru bulunan (Örneğin; Klinik Uzmanlar) herhangi bir çalışmaya (klinik araştırma, bilimsel çalışma, akademik çalışma vb.) dahil olmam durumunda bu çalışmalar sonuçlandıktan ve çalışmaya sponsor olan müşteri ile ilişkim bittikten sonra uygunluk değerlendirme faaliyetlerine katılacağımı, Gerçekleştirmekte olduğum hizmetlerde, bağımsızlık ve tarafsızlığımı etkileyebilecek değişiklikleri Runway Akademi’ ye bildireceğimi,

Uygunluk değerlendirme hizmetlerini taraflar arasında ayrım yapmaksızın Runway Akademi’ nin akreditasyon, notifikasyon ve yetkilerine esas ulusal ve uluslararası standart ve mevzuat gereklilikleri çerçevesinde oluşturulan Runway Akademi dokümanlarına uygun olarak gerçekleştireceğimi, Runway Akademi Etik değerlerine ve Runway Akademi Politikalarına uyacağımı, Faaliyetlerimi ticari, finansal ve diğer baskılardan etkilenmeden gerçekleştireceğimi ve kimsenin bağımsızlığını etkileyecek herhangi bir baskıda ya da telkinde bulunmayacağımı, Taahhüt ve bu taahhütnamede belirtilen hususlara uyulmamasından kaynaklı zararları ve her türlü yasal tazminatı ödemeyi kabul ederim.