Emlak Danışmanı Sertifikası 2023 Emlakçılık eğitimleri ile mesleki alanda sertifikanızı alarak yetki belgenizi Ticaret il müdürlüklerinden alabilirsiniz.

Emlak Danışmanı Sertifikası Nedir?

Emlak danışmanı sertifikası, emlakçılık alanında eğitim aldıktan sonra başarılı olan kişilere verilen sertifikadır. Bu sertifika ile ilgili yönetmeliklere göre işyeri açabilir veya bir emlak – gayrimenkul alım satım işletmesinde çalışabilirsiniz.

Emlak Danışmanı Sertifikası Zorunlu Mu?

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre iş yeri açma yönetmelikleri ve sektör çalışma yönetmelikleri vardır bu yönetmelikler resmi gazete ‘de yayınlanır ve yürürlüğe girer çalışmak veya işyeri açmak isteyenler kendileri ve sektörleri ile ilgili yönetmeliklere uymak zorundadır.

Emlak Ofisi açabilmek için Taşınmazın Ticareti Yönetmeliğine göre işlemler yapmanız gerekmektedir. Bu Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sorumlu Emlak Danışmanı Nedir?

Sorumlu emlak danışmanı: Taşınmaz ticareti ile iştigal eden gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârları, ticaret şirketleri ve diğer tüzel kişi tacirler ile şubelerde ise taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilciler demektir. Emlak Danışmanı Sertifikası 2023

Mesleki Yeterlilik Seviye 5 Emlak Sertifikası Nedir?

Taşınmazın ticareti yönetmeliği ile zorunlu hale gelen sertifikadır, yönetmeliğe göre Sorumlu emlak danışmanlarının Seviye 5, emlak danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması
gerekir.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin onayını veren tek yetkili kurum Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak tanımlanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Emlak Danışmanı Sertifikası 2023 almak için Myk tarafından yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Sorumlu emlak danışmanlarının, yükseköğretim kurumlarının; emlak danışmanlarının ise ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

Emlak Danışmanı Sertifikası 2023 Almak İçin Bize Ulaşabilirsiniz.

Yetki Belgesi Nedir?
 1. Taşınmaz ticareti, yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılır.
 2. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir.
 3. Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde, MERSİS numarası ve MERSİS’ e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanına (Şirket Unvanı ); esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS’ e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasına veya yabancı kimlik numarasına yer verilir.
 4. Sözleşmeli işletmenin yetki belgesinde, üçüncü fıkrada belirtilen bilgilerle birlikte, sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin unvanı ve yetki belgesi numarasına da yer verilir.
 5. Yetki belgesi, her bir işletme ve sözleşmeli işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez.

Yetki belgesi: Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için işletme ve sözleşmeli işletmeler adına düzenlenen belgeyi temsil eder. Yetki belgesini almak için şartlar aşağıda sıralanmıştır.

 1. Meslek odasına kayıtlı olunması,
 2. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
 3. Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,
 4. Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
 5. Sorumlu emlak danışmanlarının;
  • On sekiz yaşını doldurmuş olması
  • En az ilköğretim mezunu olması,
  • İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması.
  • Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması.
  • Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması, gerekir. Emlak Danışmanı Sertifikası 2023

Emlak Danışmanı Sertifikası 2023

Emlak Danışmanı Sertifikası 2023

Emlak Danışmanı Sertifikası 2023

İlgili Ulusal Yeterliliği portal.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz, kısa bir detayı aşağıdaki belirtilmiştir.

17UY0333-5 SORUMLU EMLAK DANIŞMANI ULUSAL YETERLİLİĞİ

1YETERLİLİĞİN ADISorumlu Emlak Danışmanı
2REFERANS KODU17UY0333-5
3SEVİYE5
4ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı)
5TÜR
6KREDİ DEĞERİ
    7A)YAYIN TARİHİ29/11/2017
B)REVİZYON/TADİL NORev. No: 00 Tadil No: 01
C)REVİZYON/ TADİL TARİHİ– 01 No’lu Tadil 10/06/2020-1570
          8          AMAÇBu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
9YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I
13UMS0365-5/ Pazarlama Sorumlusu Seviye 5 16UMS0520-5/ Satış Sorumlusu Seviye 5 12UMS0267-5/ Satın Alma Sorumlusu Seviye 5
10YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I
11YETERLİLİĞİN YAPISI
11-a) Zorunlu Birimler
17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite 17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu 17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi
11-b) Seçmeli Birimler
11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekir.
Resmi Web Sitesinden PDF halini İndirmek İçin Tıklayın

Kaynaklar:

Ticaret Bakanlığı : ticaret.gov.tr
Taşınmazın Ticareti Bilgi Sistemi: https://ttbs.gtb.gov.tr/
Resmi Gazete: https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=24645&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5
Mesleki Yeterlilik Kurumu : https://myk.gov.tr